کلاس ها

آموزش زبان کودکان

آموزش کودکان با فهیمه
 • سن : 3 تا 7 سال
 • تعداد : 1پست
آموزش زبان با انیمیشن
 • سن : 3 تا 7 سال
 • تعداد : 1موضوع
آموزش والدین با پری
 • سن : 3 تا 99 سال
 • تعداد : 13پست
آموزش كودكان با پری
 • سن : 3 تا 8 سال
 • تعداد : 16پست
اعداد
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 5پست
آلات موسیقی
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 4پست
میوه ها
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 5پست
اعضای خانواده
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 5پست
احساسات
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 3پست
آهنگها
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 12پست
دست شستن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 7پست
لباس پوشیدن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 11پست
تمیز کردن اتاق
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 5پست
شب بخیر
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 6پست
صبح بخیر
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 6پست
مسواک زدن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 12پست
غذا خوردن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 11پست
توالت رفتن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 6پست
سلام کردن
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 6پست
رنگ ها
 • سن : 0 تا 8 سال
 • تعداد : 13پست
 حمام بچه
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 11پست
0
معلم
0
فصل آموزشی
0
کاربر
0
انیمیشن و کلیپ آموزشی