کلاس ها

STEAM

کاردستی با مهسا
 • سن : 3 تا 7 سال
 • تعداد : 10پست
LEGO
 • سن : 4 تا 99 سال
 • تعداد : 1موضوع
کاردستی کودکان
 • سن : 2 تا 8 سال
 • تعداد : 23پست
 آموزش برنامه‌نویسی به کودکان
 • سن : 3 تا 7 سال
 • تعداد : 19پست
مقالات مرتبط با STEM
 • سن : 18 تا 99 سال
 • تعداد : 8پست
رنگ آمیزی و نقاشی
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 8پست
کاربرگ
 • سن : 1 تا 7 سال
 • تعداد : 4موضوع
خمیر بازی
 • سن : 1 تا 6 سال
 • تعداد : 11پست
0
معلم
0
فصل آموزشی
0
کاربر
0
انیمیشن و کلیپ آموزشی